Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần
Truy cập trong tháng
Truy cập trong năm 21.268
Tổng lượt truy cập 537.431
Lượt truy cập hiện tại 14
Giới thiệu sách >> Sách theo chuyên đề
Đối mặt với quân thù / Biên soạn : Lê Văn Thiềng, Vũ Thị Mai, Hà Xuân Nguyên, .... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 367tr. : ảnh ; 21cm.
Xuân giải phóng : Ký sự / Phan Hàm. - H. : Quân đội Nhân dân, 2015. - 600tr.: 21cm. -  130000đ. - 1540b.
Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / Biên soạn và tuyển chọn : Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức, .... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 779tr. ; 24cm.
Anh hùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh / Lê Hải Triều. - H. : Quân đội Nhân dân, 2005. - 359tr. ; 19cm.
Nhớ về anh Ba "Ngọn đèn hai trăm nến" : Tuyển một số bài viết, truyện ký và thơ về Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986) / Vũ Dương Thuý Ngà sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Văn học, 2017. - 210tr. : ảnh ; 21cm.
Một thời hoa lửa : Một thế hệ làm nên huyền thoại. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. - 357tr. : ảnh + bản đồ ; 23cm.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lý luận và thực tiễn / Ban tổ chức bản thảo: Trần Đình Luyện, TS. Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Trọng Dũng,.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 358tr. ; 21cm.
Bản Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống ; Ngọc Liêm trình bày và minh họa. - H. : Hồng Đức, 2015. - 402tr. : ảnh ; 27cm.
Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2014. - 450tr. : ảnh ; 27cm.
Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng / Cố GS. TS. NGND. Phan Ngọc Liên chủ biên. - Tái bản. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014. - 306tr. ; 21cm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày