Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.673
Truy cập trong tháng 28.352
Truy cập trong năm 110.795
Tổng lượt truy cập 2.719.724
Lượt truy cập hiện tại 114
Bản Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 25/08/2017

Bản Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống ; Ngọc Liêm trình bày và minh họa. - H. : Hồng Đức, 2015. - 402tr. : ảnh ; 27cm.

         Cuốn sách được biên soạn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... 
         Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
         Phần I: Một số bức ảnh lịch sử tiêu biểu liên quan đến ngày tuyên bố độc lập.
         Phần II: Toàn văn Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945.
         Phần III: Một số bài viết, thư gửi và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày tuyên bố độc lập đến ngày Kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
         Phần IV: Một số diễn văn, bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
         Phần V: Đảng Cộng sdản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.       
         Phần VI: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
         Phần VII: Cách mạng Tháng Tám 1945- Bước ngoặt lịch sử vĩ d0ại của cách mạng Việt Nam.
         Phần VIII: Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử.
         Phần IX: Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn độc lập Thời đại Hồ Chí Minh.
        Qua “Tuyên ngôn độc lập Thời đại Hồ Chí Minh”, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, tiến bộ trong khu vực và trên thế giới.
        Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
        Ký hiệu phân loại: 959.704/B105T 
        Ký hiệu kho: 
 

 Kho Đọc

DL.007117

Sẵn sàng cho mượn

 Kho Mượn

M.054775

Sẵn sàng cho mượn

 Kho Tra cứu

TC.011997

Sẵn sàng cho mượn

 
Thanh Thu Biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày