Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 3.799
Truy cập trong tháng 26.393
Truy cập trong năm 145.497
Tổng lượt truy cập 2.754.426
Lượt truy cập hiện tại 5
Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày cập nhật 22/12/2017

Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / Biên soạn và tuyển chọn : Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức, .... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 779tr. ; 24cm.

          Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được nhân dân nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu, trải qua gần 2/3 thế kỷ chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và trở thành một quân đội hội đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến những chiến công vang dội của quân đội ta chính là sự kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp được hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, được chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, đồng thời gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để Quân đội ta trưởng thành và phát triển, đạt được những thành tựu to lớn đến ngày hôm nay. 
          Tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Quân đội ta trước hết phải tìm hiểu về truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, về mối quan hệ máu, thịt quân dân. Trên tinh thần ấy, tập thể soạn giả do GS.TS. NGND Phan Ngọc Liên chủ trì đã hoàn thành cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại”. Cuốn sách gồm có 4 phần:
          Phần 1: Học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng;
          Phần 2: Truyền thống anh hùng của Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ tổ quốc;
          Phần 3: Quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam;
          Phần 4: Học tập, giáo dục truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với thế hệ trẻ.
          Nhân dịp Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
         Đăng ký cá biệt:  Kho Đọc DL.006986
                                       Kho Mượn M.054078
         Môn loại: 355.009597/QU121Đ
 
Thanh Thu bs - Phòng PVBĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày