Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.758
Truy cập trong tháng 34.112
Truy cập trong năm 416.152
Tổng lượt truy cập 3.025.081
Lượt truy cập hiện tại 420
Chiến tranh Cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 - Thắng lợi và bài học
Ngày cập nhật 21/08/2018

Chiến tranh Cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 - Thắng lợi và bài học / Ban biên soạn : TS. Lê Bắng, Phạm Quang Cận, Hoàng Dũng, .... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 607tr. : ảnh chân dung + ảnh + bản đồ ; 24cm.

Cuốn sách Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 thắng lợi và bài học trình bày khái quát những sự kiện và tiến trình lịch sử chủ yếu; những nhận định, đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến tranh cách mạng Việt Nam; đúc kết những bài học cơ bản trong sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá trình 30 năm cách mạng và chiến tranh cách mạng liên tục. Đó là quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, mở đầu thắng lợi bằng cuộc Tổng khởi Tháng tám năm 1945 giành chính quyền trên cả nước, tiếp đó được kế tục và hoàn thành vẻ vang bằng cuộc chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện, một cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước lâu dài trong ba thập kỷ chống hai đế quốc to đã từng là trùm chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới.
Cuốn sách gồm có 5 phần:
- Phần mở đầu: Dân tộc Việt Nam và kỷ nguyên mới.
- Phần thứ nhất: cuộc đụng đầu lịch sử mang tính thời đại.
- Phần thứ hai: Những bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng.
- Phần kết luận: Thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh 30 năm với sự nghiệp dựng nước và giữ nước lâu dài của dân tộc.
- Phụ lục: Sự kiện và con số.
Các tác giả đã dựng lại một cách khái quát, chân thực những sự kiện lịch sử chính yếu cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm một cách cô đọng nhất.
Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh. Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
Ký hiệu Phân loại: 959.704/CH305T
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DL.006933
Kho Mượn: M.053393 
 
Thanh Thu biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày