Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.558
Truy cập trong tháng 33.912
Truy cập trong năm 415.952
Tổng lượt truy cập 3.024.881
Lượt truy cập hiện tại 344
Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi
Ngày cập nhật 13/05/2019

Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi / Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 262tr. ; 19cm.

 

             Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định Đảng lấy “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Từ đó, việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai mạnh mẽ, và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trung ương phân công làm cố vấn đặc biệt trong triển khai các công trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh.

            Quyển sách “Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi” gồm 12 bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nguồn tài liệu quý giúp cho mỗi người tích cực sống và làm theo gương Bác, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước.

            Bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh – những luận điểm sáng tạo lớn” ghi nhận việc Bác đã vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và nghị quyết Quốc tế Cộng sản, vạch ra con đường cách mạng đầy sáng tạo của Việt Nam: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội (giai cấp), giải phóng con người, với khẩu hiệu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

            Hay với bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người mới” cho thấy nhiệm vụ cấp tốc phải làm ngay và đặt vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài thành một chính sách quốc gia lớn: Tăng cường đầu tư cho giáo dục; Bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, trọng dụng nhân tài; Biểu dương người tốt, việc tốt, thưởng phạt nghiêm minh, bảo đảm công bằng xã hội.

           Và bài viết “Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi” khẳng định sự trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh đề ra đường lối chiến lược, sách lược phương pháp cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, đã, đang và sẽ mãi mãi là chân lý sáng ngời, góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại.

           Cuốn sách tập hợp những bài viết chọn lọc, cung cấp những thông tin cập nhật, có tính hệ thống cũng như gợi mở cách tiếp cận có tính đổi mới khi tìm hiểu, nghiên cứu về Người, về tư tưởng vĩ đại và phẩm chất tuyệt vời của Người.

           Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

           Ký hiệu phân loại:  335.4346/TH250G

           Ký hiệu kho:

                                      Kho Đọc: D.041663;

                                       Kho Mượn: M.054448; M.054449

 

Thu Hà giới thiệu
Các tin khác
Xem tin theo ngày