Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.616
Truy cập trong tháng 43.058
Truy cập trong năm 425.098
Tổng lượt truy cập 3.034.027
Lượt truy cập hiện tại 51
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam.
Ngày cập nhật 21/08/2019

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / GS. TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung và điều chỉnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 371tr. ; 21cm.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta đã đập tan ách phátxít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, làm nên thắng lợi vĩ đại đưa dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của Cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản quyển sách “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt Nam” của hai tác giả Trịnh Nhu và Trần Trọng Thơ.
Nội dung sách gồm 6 chương được chuyển tải qua 371 trang, trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực để cứu nước; Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Các tác giả cũng đã tổng kết một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.
Với gần 400 trang sách, cuốn sách sẽ là ấn phẩm hữu ích, góp phần vào việc nghiên cứu sự kiện lịch sử vĩ đại bậc nhất của dân tộc ta, từ đó, giúp chúng ta thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.
Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Ký hiệu kho: Kho đọc: D.037598
Kho Mượn: M.048307
Kho Tra cứu: TC.010719
Ký hiệu phân loại: 959.7032/C102M
 
Thu Hà giới thiệu
Các tin khác
Xem tin theo ngày